1. Zgodnie z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
 2. Administratorem Danych Osobowych ( zwanej dalej „Szkołą” ) jest Szkoła Językowa LIBRA, prowadzona przez: Ninę Karolak – Wolinowską, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną jako Szkoła Językowa LIBRA Nina Karolak- Wolinowska, NIP: 668 19 24 612
 3. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania Umowy Prowadzenia Kursu Językowego. Są to m.in.:  imię i nazwisko Kursanta lub jego prawnego Opiekuna, adres zamieszkania,  numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres email, telefon kontaktowy.
 4. Oprócz danych wymienionych w punkcie 3, Administrator przetwarza również zdjęcia wykonane podczas zajęć w Szkole Językowej LIBRA starając się aby identyfikacja poszczególnych osób nie była jednoznaczna. Zgody na przetwarzanie zdjęć Kursanci lub ich Opiekunowie udzielili dobrowolnie podczas podpisywania Umowy o Prowadzenie Kursu.  Zdjęcia są wykorzystywane do promocji Szkoły na portalu Facebook oraz na stronie internetowej libra-szkola.pl
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 6. Rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego, z którym została podpisana odpowiednia umowa powierzenia;
 7. Sprawdzanie i analiza testów wiedzy językowej oraz informowanie o wynikach Opiekunów Kursantów za pośrednictwem wiadomości sms;
 8. Promocja Szkoły( wyłączenie jak w punkcie 4);
 9. Informowanie Kursantów i ich Opiekunów o organizacji zajęć oraz o wszelkich kwestiach związanych z nauką w Szkole Językowej LIBRA za pośrednictwem wiadomości sms ;
 10. Administrator udziela dostępu do danych osobowych Kursantów i ich Opiekunów po podpisaniu odpowiedniej umowy powierzenia. Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem, zdjęciami oraz wynikami nauczania Kursantów ( wynik testu);
 11. Dane osobowe Kursantów i ich Opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane.
 12. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania;
 13. Kursanci/ prawni Opiekunowie mają prawo:
 14. do wglądu w swoje dane osobowe i dane osobowe swoich dzieci
 15. do modyfikacji danych w dowolnym momencie
 16. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 17. do bycia zapomnianych- tj. żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora.

W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych.