Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Językowa LIBRA,  (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Szkoła Językowa LIBRA, ul. Spółdzielców 12, 62-510 Konin
 • przez e-mail: sekretariat.libra@onet.pl
 • telefonicznie: 607- 908 -373
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 1. Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu:        
 1. w celu zawarcia umowy o współpracę na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o współpracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w celach rachunkowych i podatkowych w związku z zawartą przez Ciebie z nami umową o współpracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. w celu oddania Tobie zagubionych u nas rzeczy, ponieważ jest to niezbędne dla ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innych osób (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celu badania satysfakcji klienta i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. zarządzania ryzykiem, oceny wiarygodności finansowej, w tym oceny ryzyka wystąpienia opóźnienia w zapłacie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 9. wypełnienia obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 10. marketingu, promocji i sprzedaży usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 11. w celach analitycznych, w tym doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 12. wewnętrznych celów administracyjnych, w tym w celach statystycznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie realizacji zawartej umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji,
 2. przez okres przedawnienia roszczeń z umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 3. statystycznych i archiwizacyjnych przez okres maksymalnie 10 lat po zakończeniu wykonywania umowy,
 4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rachunkowych i podatkowych,
 5. przez okres konieczny ze względu na zapobieganie oszustwom i nadużyciom,
 6. w przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody.

3. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 1. podwykonawcom, w tym Kancelariom prawnym, likwidatorom szkód, biurom księgowym
 2. innym niezależnym odbiorcom, w tym naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, firmom transportowym, dostawcom usług IT, firmom z którymi współpracujemy w działalności ubezpieczeniowej, finansowej, obsługi newslettera, strony www, sprzedaży naszych produktów, oferowania naszych usług, komunikowania się z Tobą.

4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania jednej nieodpłatnej kopii Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie albo nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czasz wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • wobec przetwarzania ich w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem,
 1. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Aby skorzystać z powyższych praw (od lit. a do lit. g), skontaktuj się z nami pod numerem tel. 607-908-373 lub mailem na adres sekretariat.libra@onet.pl

 1. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula zgody

Dołączając do Naszych kursów, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez nas: Szkoła Językowa LIBRA z siedzibą w Koninie, ul. Spółdzielców 12, w celach wymienionych w punkcie 1 . 

Możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku przez Nas w celach marketingowych ( strona internetowa, portale społecznościowe itp.). Jeśli chcesz wycofać zgodę, napisz do nas na adres e-mail: sekretariat.libra@onet.pl lub skontaktuj się ze Sekretariatem Szkoły.